Kategóriák
TOVÁBBI WEBÁRUHÁZUNK
Hírlevél
Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek


S.M.Power Kft.


1. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazása: Amennyiben a
feltételeket egyértelmű írásos megegyezés alapján nem módosítják a felek, akkor a következő
feltételek vonatkoznak az összes jelenlegi és jövőbeni szállításra és szolgáltatásra. A jelenlegi
ÁSZF és Vásárlási feltételek megtalálhatóak a következő honlap címen: https://www.motorvedolemez.hu/shop_help.php

 

2. A megrendelések és szerződések hatásköre: A vételi szerződések a S.M.Power Kft.
(továbbiakban: Eladó) által ismertetett szerződési feltételekkel, azoknak a Vevő által történő
elfogadásával (megrendelés) jönnek létre. A Vevő általi megrendelésnek minősül a
megrendelés bármilyen formában történő leadása, valamint az Eladó teljesítése azzal, hogy a
fenti tényt az áru Vevő által történő átvétele igazolja. A Vevő köteles haladéktalanul az átvett
csomag tartalmát mennyiségileg és típus szerint is megvizsgálni, és az esetleges hiányokat
haladéktalanul írásban közölni az Eladóval. Amennyiben e kötelezettségét nem teljesíti, a
teljesítéstől számított három munkanapon túl nem hivatkozhat arra, hogy nem a számlán
feltüntetett árukat tartalmazta a küldemény. A Vevő és az Eladó alkalmazottai által kötött
szerződések - amennyiben azok eltérnek az ÁSZF-ben foglaltaktól - kizárólag az Eladó írásos
beleegyezésével érvényesek. Az Eladó jogosult az alkalmazottai által kötött szerződések
elutasítására. Ebben az esetben az Eladónak a Vevőt három héten belül kell tájékoztatni arról,
hogy a szerződéskötés nem jött létre.

 

3. Minőségi paraméterek: Amennyiben bizonyos feltételek, illetve kikötések nincsenek
szerződésbe foglalva, az Eladó a termékeit kereskedelmi forgalomnak megfelelő minőségben
szállítja. A honlapon vagy egyéb, az Eladó tulajdonát képező okmányban szereplő
számszerűsített mérési értékek vagy egyéb tesztek eredményei olyan közelítő értékeket
mutatnak, amelyek kisebb, illetve bizonyos esetekben akár nagyobb mértékben is eltérhetnek
a valóságtól, így azok pontosságáért semmilyen felelősséget nem vállal az Eladó,
értelemszerűen a Vevő kártérítési igénnyel nem élhet az Eladóval a szemben az adatok
pontatlanságát illetően. Ezek az értékek - tájékoztató jellegüknél fogva - leginkább
viszonyításra alkalmasak. Ha bizonyos feltételek mellett az Eladó az árucikkek tulajdonságait
módosítja (pl. kiegészítő modellek esetén), az Eladó a módosított termék forgalmazására is
jogosult.

 

4. Szállítás: Az Eladó saját megítélése alapján választja meg a szállítás típusát és eszközét.
Amennyiben az Eladó a megrendelést raktárkészletéből tudja teljesíteni, úgy az Eladó vállalja
az áru három munkanapon belüli kiszállítását vagy átadását. Egyéb esetben az Eladó
legkésőbb hatvan munkanapon belül vállalja a megrendelt áru szállítását. Ha a szállítást a
meghatározott határidőt követő több mint nyolc héten belül nem teljesíti az Eladó, a Vevő
visszaléphet a megállapodástól annak érdekmúlására hivatkozva. Ebben az esetben
feltételezhető, hogy az Eladó önhibáján kívül nem képes teljesíteni a szerződésben foglaltakat,
ez bármiféle kárigény vele szembeni érvényesítését kizárja. Az Eladónak joga van a
részletekben történő szállításokhoz. A Vevő köteles elfogadni ezeket, amelyeket külön-külön
is lehet fizetni. Vis major esetén az Eladó fel van mentve a szállítási kötelezettség alól.
Ugyanez vonatkozik az előre nem látható szállítási akadályokra, amelyek az Eladótól
függetlenek, mint pl. működtetéssel kapcsolatos problémák, beszállítói késedelem, illetve
hatósági intézkedések. Ezek közé tartozik még a készletek részleges vagy teljes hiánya is. A
fent említett esetek felmerülésekor az Eladót nem terheli kötelezettség, hogy beszerezze a
szerződés tárgyát képező árut. Az Eladó köteles erről a Vevőt a lehető leghamarabb
tájékoztatni, és a megrendelés teljesítési határidejét módosítani.

 

5. Szállítási költségek: Megrendelőink részére Magyarország teljes belterületén bruttó 2.390 Ft / lemez a kiszállítás díja.
A szállítás a Vevő kárveszélyére történik. A kárveszély a Vevőre száll,
amint a szállítással foglalkozó vállalat megkapja a szállítmányt. Amennyiben más feltételben
nem egyeznek meg a felek, a szállítási útvonalat és a szállítás eszközét az Eladó választja meg.
Szállítási biztosítást csak a Vevő egyértelmű megrendelésére és költségére köt az Eladó. A
szállítási károkat azonnal jelezni kell a szállítónak, és három munkanapon belül, írásban az
Eladónak is. A szállításkor egyértelműen észlelhető sérüléseket utóbb - a fenti határidőt
követően - az Eladó felé csupán tájékoztató jelleggel közölheti a Vevő, ilyen esetben az
Eladót semmiféle kötelezettség nem terheli.

 

6. Árak: Az Eladó termékeinek, szolgáltatásainak ellenértékét a Vevőnek, a kiállított pénzügyi
bizonylat alapján kell megfizetni a bizonylaton meghatározott feltételek (ár, pénznem, fizetési
mód, stb…) alapján.

 

7. Fizetési feltételek: Az Eladó köteles a szállításokat készpénzfizetés ellenében, átutalással
vagy előre fizetéssel mindenféle egyéb levonás nélkül teljesíteni. Külön megállapodás alapján
a halasztott fizetést legkésőbb a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül teljesíteni kell!
Késedelmes fizetés esetén a naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc
százalékponttal növelt értéken számítja fel az Eladó a késedelmi kamatot. Valamint a
felszólítás és behajtás felmerülő költségeit, legalább a követelése behajtásával kapcsolatos
költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési
kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő
forintösszeget is a Vevőnek kell viselnie.

 

8. Egyéb körülmények: Abban az esetben, ha az ÁSZF-ben foglalt feltételek valamelyike
érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy kell tekinteni, hogy a felek megegyeztek, hogy az
érvénytelen intézkedést helyettesíteni kell egy olyan érvényessel, amely jogi és kereskedelmi
szempontból legközelebb áll az érvénytelen intézkedéshez.

 

9. Szerzői jog: A szerzői jogvédelem vonatkozik az összes Eladó által használt vagy előállított
grafikára, formára, videóra vagy hangsávra. Mindennemű sokszorosítás, másolás és fordítás -
még akkor is, ha az idézetként szerepel - csak egyértelmű, előzetes, írásos hozzájárulás esetén
és a forrás megnevezésével engedélyezett. Bármilyen változtatás, illetve kibővítés előzetes,
írásos jóváhagyás nélkül tilos.

 

10. Jótállás: Kizárólag az Eladó által forgalmazott termékekre terjed ki, amelynek időtartama
- amennyiben az Eladó ettől nem tér el és azt külön nem jelzi a termék jótállási jegyéhez
csatolva - 12 hónap, amely a termék Vevő vagy szerződéses Vevő általi továbbértékesítés
esetén a Vásárló részére történő eladás napján kezdődik. Vásárlónak tekintendő az, aki nem
közvetlenül az Eladótól szerezte be a terméket. A Vásárló jótállással kapcsolatos
pénzvisszafizetési igényét kizárólag annál a szerződéses vevőnél, vagy Eladónál
érvényesítheti, amellyel a szerződést megkötötte az adott termékkel kapcsolatban. Egyéb
jótállási igényét a vásárló az Eladónál is érvényesítheti – függetlenül attól, hogy melyik
céggel kötött szerződést - a vásárlást igazoló számla és érvényes jótállási jegy megléte mellett.
A jótállási igények érvényesíthetőségét az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályozza. Vevő köteles az
Eladó által szállított árukat haladéktalanul megvizsgálni. Ha a Vevő hibát észlel, azt a
szállítást követő három napban köteles írásban jeleznie Eladó felé. Ha semmilyen jelzést nem
kap az Eladó, úgy tekinti, hogy a termék megfelelő minőségű. Megalapozott és időben történő
panasz esetén, az Eladó eldönti, hogy kijavítja-e a hibát vagy kicseréli az árut egy
meghatározott időn belül, de legkésőbb a hiba jelzésének idejétől számított hatvan
munkanapon belül. A Vevőnél vagy egy harmadik félnél nem megfelelő kezelésnek,
beállításnak, használatnak, bármilyen külső befolyásoló tényezőnek, nedvességnek, hőségnek
vagy hidegnek köszönhetően felmerülő károkra nincs jótállás. A Vevő tudomással bír a
fentebb felsorolt veszélyekről, és ezek a jótállási jogosultság megszűnésére vonatkozó
következményéiről. Az Eladó kizárólag a termékben keletkezett gyári hibákra vállal jótállást.
A Vevő köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani a hibás árut ellenőrzésre. A jótállási jegy
pontosan szabályozza a további, részletes jótállási, kellék- és termékszavatossági feltételeket.

 

11. Az esetlegesen felmerülő károkért vagy a termékért való felelősség: Az Eladó kizárólag az
általa forgalmazott termékben keletkezett hibákért vállal szavatosságot. A Vevő tudomásul
veszi, hogy gépjármű egyéb alkatrészeiben, egységeiben, akár a termék használatával
összefüggésben keletkezett károkért való felelősséget kizárja az Eladó, pl. a beszereléskor
felmerülő kár, a motor hibája stb. Bármiféle kártérítési kötelezettség, vagy más
rendelkezésekből származó kártérítési igény, gépjárművekre vonatkozó, illetve egyéb
tárgyakban keletkezett, továbbá személyi sérülés folytán előállott anyagi és nem anyagi
károkért való felelősséget az Eladó kizárja. Az Eladó szintén kizárja a termék nem jogszerű
használatából eredő bárminemű kártérítési kötelezettséget. A nemzeti Közlekedési Hatóság
által hitelesített műbizonylat és minden ezzel összefüggésben felmerülő költség a Vevőt
terheli.

 

12. Tulajdonjog fenntartása: A kiszállított áru mindaddig az Eladó tulajdonában marad, amíg
az üzleti tranzakciók során felmerülő összes költség teljes összege nincs kifizetve. Az összes
kötelezettség teljesítése vagy a számla rendezése előtt - az Eladó beleegyezése nélkül - az árut
nem lehet se elzálogosítani, se biztosítékként felhasználni. A termék eladásából felmerülő
igények, melyek a tulajdonjog fenntartásának tárgyát képezik, a mellékjogokkal együtt
biztosítékul szolgálnak az Eladó számára az üzleti kapcsolatból származó kötelezettségek
teljesítésére. A Vevő a fizetési kötelezettségét csak az Eladó előzetes, írásos beleegyezésével
ruházhatja át egy harmadik félre, amelyet írásban rögzíteni kell. A Vevő köteles az Eladó
tudomására hozni - az okirat egy példányának megküldésével - az átruházás írásba foglalását
követő három napon belül, hogy a fizetési kötelezettséget átruházta egy harmadik félre.
Mindennemű, a feleket érintő adatváltozást haladéktalanul kötelesek egymással közölni.

 

13. Elállási és felmondási jog: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet értelmében a Vevő 14 napon belül
indoklás nélkül elállhat a szerződéstől távollévők között kötött szerződés esetében. Ilyen
igény esetében az Eladó köteles a Vevő által a termékért kifizetett összeget minél hamarabb
visszatéríteni, abban az esetben, ha a Vevő kitölti az Elállási/Felmondási nyilatkozatot. A
Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerült költségeket. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát olyan nem
előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
szabtak. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának
megtérítését. Egyéb, a kormányrendelet hatályán kívüli esetekben, ha az Eladó beleegyezik a
vásárlás visszavonásába, visszavonási díjat kell fizetni, amely legalább a vásárlási ár 15%-a.
A visszaszállítás a fogadónak - jelen esetben az Eladónak – díjtalanul kell, hogy történjen,
különben nem áll az Eladó módjában átvenni az árut. Csak eredeti csomagolásban és az új
állapottal megegyező állapotban vesz vissza az Eladó árut, ellenkező esetben a keletkezett
kárt a vevőnek meg kell téríteni. Amennyiben a Vevő sikertelenül szereli be a terméket, az
Eladó semmilyen követelést nem fogad el (pl. beszerelési költségek, a szereléssel,
kicseréléssel eltöltött idő). Az Eladó egy esetleges visszahívási akció keretében
visszakövetelheti a terméket az érte kifizetett ellenérték visszafizetésével bármilyen extra
költség vagy kárigény nélkül.

 

14. Kizárólagos forgalmazás Magyarországon kívül más országokban: Előzetes írásos
engedély nélkül az Eladó által forgalmazott termékeket nem lehet exportálni más országokba,
mivel bizonyos országokban kizárólagos forgalmazói vannak az Eladónak.

 

15. A jelen ÁSZF rendelkezései 2018. május 2. napjától leadott megrendelések, illetve
megkötött szerződések vonatkozásában hatályosak, mindaddig, míg az Eladó a
rendelkezéseket nem módosítja.

 

16. A Szerződő Felek kötelesek elsődlegesen békés úton rendezni a közöttük esetlegesen
felmerülő vitás kérdéseket. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Ptk. vonatkozó
rendelkezéseire. A teljesítés és a fizetés helyére, valamint a területi hatáskörre vonatkozó
szerződéses kapcsolatból közvetve vagy közvetlenül felmerülő viták helyére a felek az Eladó
mindenkori székhelye szerinti, jelenleg a Szigetszentmiklósi Járásbíróság illetékességét kötik
ki.

 

Cégadatok:
Cég neve: S.M.Power Kft.
Cég székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.
Cég telefonszáma: +36 30 411 7167
Cég E-mail címe: smpower [kukac] smpower.hu
Cég adószáma: 11695600-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-187572
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-75982//2014
A tárhely-szolgáltató neve: UNAS Online Kft
A tárhely-szolgáltató cégjegyzékszáma: 08-09-015594
A tárhely-szolgáltató adószáma: 14114113-2-08
A tárhely-szolgáltató címe: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14
A tárhely-szolgáltató telefonszáma: +36-99/200-200
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: unas@unas.hu

Garancia

Jótállással kapcsolatos információk


Reméljük, hogy terméke az Ön teljes megelégedésére kifogástalanul működik. Amennyiben
mégis valamilyen rendellenességet tapasztal, vagy kérdése van a készülék működtetésével
kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal az S.M.Power Kft. munkatársaihoz, akik díjtalan
szaktanácsadással segítik a termék megfelelő kezelését.

 


A jótállással kapcsolatos tudnivalók:
A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt gondosan őrizze meg!
Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. 
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás érvényteleníti a jótállási jegyet.
A jótállási idő a termék, vevő részére történt átadásának napjával kezdődik.
A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától
kezdve azzal az időtartammal, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen
nem használhatta.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek
körébe - kivéve, ha a forgalmazó a jótállási jegyen ezt külön feltünteti -, ezt az ügyfél
megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítása ellenében vállalhatja. Média lejátszóval
rendelkező készülék esetén, a lejátszással kapcsolatos meghibásodás tényének eldöntésére a
szervizekben rendszeresített teszt anyag a mérvadó. Külső szoftverrel működő készülék
esetén, a megfelelő működés ellenőrzésére csak az eredeti alkalmazás vehető igénybe.

 


Jótállási igény nem érvényesíthető:
A termékre vonatkozó jótállási igény érvényesítését kizárja, amennyiben a hibát
bizonyíthatóan nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, megbontás, önhatalmulag történő
javítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás vagy szállítás, nem megfelelő üzemeltetési
körülmények (pl. hő- vagy vibrációs hely közeli tárolás), elemi kár, külső erőszak, kopó
alkatrészek rendeltetésszerű használata okozta; kezelés miatt következett be a hiba vagy a
hiba oka más módon a vásárlás után keletkezett. Kizárja továbbá a jótállási igények
érvényesítését, amennyiben a vásárló nem tartja be a termékhez biztosított használati és
beszerelési útmutatóban foglaltakat, a beszerelést nem szakszerviz végezte el és a hiba ennek
következtében keletkezett, vagy a keletkezett meghibásodások normál elhasználódásnak vagy
üzemszerű kopásnak tulajdoníthatók. A fenti okokból bekövetkező hibák esetén a javítás
költsége a Vásárlót terheli a jótállási időn belül is. A készülék tisztítása és egyéb karbantartása
(amennyiben erre szükség van) nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Kizárja a
jótállási igények érvényesítését a jótállási jegy pontatlan kitöltése, illetve a vásárlás tényét
igazoló fizetési bizonylat, számla hiánya.

 


A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok: A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg: Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban - választása
szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva
aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a
fogyasztónak okozott kényelmetlenséget.
Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a
kicserélést nem vállalta, választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a
szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztó a fogyasztási
cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon
belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre,
hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésre figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott
jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a
kijavítást vagy kicserélést a legrövidebb időn belül elvégezze.

 


Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az S.M.Power Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ön – választása szerint–az
alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön
is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja előre egyeztetett ár alapján vagy – végső esetben –
a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 


Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy
a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait
már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 30 naptári nap, de legfeljebb egy
év.

 


Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 


Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást
a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 


Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 


Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.

 


Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.

 


Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 


Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Önnek kell bizonyítania.

 


A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági
előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot
bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 


Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre,
illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben
érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 


Egyéb információk:
Minden engedélyköteles eszköz (például xenon termékek, LED termékek, ) kizárólag
közforgalom elől elzárt magánúton közlekedő gépjárműre, mezőgazdasági vontatóra és lassú
járműre szerelhető fel. A Vevő ettől csak saját felelősségére, az érvényes jogszabályok (pl.:
5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet) betartásával térhet el. A gyártó és a forgalmazó
semmilyen felelősséget nem vállal a sebességhatár túllépéséből és/vagy a készülék
használatából, vagy a szakszerűtlen beszerelésből adódó bármilyen jellegű büntetésért, kárért
vagy bármely egyéb hátrányért. A traffipaxvédelmi készülékek nem a gyorshajtás
elősegítésére, hanem a véletlen sebességtúllépés következményeinek megelőzésére szolgálnak.
Minden esetben tartsa be a sebességhatárokat, és közlekedjen a látási- és útviszonyoknak
megfelelően! A radardetektor nem tévedhetetlen eszköz. Előfordulhatnak olyan szituációk,
ahol későn vagy egyáltalán nem jelez bizonyos külső körülmények miatt. Ennek oka nem a
készülék hibás működéséből adódik, hanem a fizika törvényszerűségére vezethető vissza.
A termékek vezetékeinek elvágása, toldása, blankolása garanciavesztést okozhat. Hiba esetén:
Hibabejelentését először mindig ügyfélszolgálatunknak kell jeleznie.

 


Hibabejelentését, vagy cseregaranciás készülék esetén csereigényét ügyfélszolgálatunkon, az
alábbi módon teheti meg:
Telefonon: +36 30 411 7167 (Hétfőtől - Péntekig: 8 - 17 óráig)
E-mailben: smpower [kukac] smpower.hu címünkön.
Ebben az esetben, a levélben fel kell tüntetni az Ön nevét, címét, telefonszámát és a termék
adatait.
Postai úton: S.M.Power Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.
Kérjük, hogy a terméket minden tartozékával, a számla másolatával,
illetve a jótállási jeggyel együtt küldje szervizünkbe:
S.M.Power Kft 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.


A garancia csak kitöltött jótállási jeggyel érvényesíthető!

Adatvédelmi nyilatkozat!

Adatvédelmi nyilatkozat!


Amennyiben Ön az S.M.Power Kft. honlapjain keresztül személyes adatokat közöl,
hozzájárul ahhoz, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően cégünk ezeket az
adatokat nyilvántartsa és kezelje. Az S.M.Power Kft. fenntartja magának a jogot jelen
tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő
időben értesíti közönségét. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen
közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja
kérdését. Az S.M.Power Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak
védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Cégünk
az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját
magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei
összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen
az alábbiakkal:
• 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.)

 


Definíciók: Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy -
közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; Személyes adat: az érintettel
kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes
adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható;

 


Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 


Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is:

 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.

 

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának
vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő
lehetetlenné tétele.

 

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály alapján
kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; Harmadik személy: olyan természetes vagy
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem
azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; Harmadik ország: minden
olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

Alapelvek: Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező
adatkezelés).
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a
törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a
nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb
megfontolást nem igényel. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő
tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően
és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.

 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig
lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat
(beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel
módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor
továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és
a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a
személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy
kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják
meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Tudnivalók: Weboldalaink kódja tartalmazhat az S.M.Power Kft.-től független, külső
szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is. E hivatkozások szolgáltatói az
ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatok képesek gyűjteni. A
külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független
mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak
részletes felvilágosítást nyújtani, elérhetőségük: www.google.com/analytics A szolgáltató,
illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a
böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége
van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal,
de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes törölni saját
számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére
általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt,
cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Az S.M.Power Kft. honlapjai a Google
Adwords követő kódjait is használhatják. Ennek célja, hogy az oldalra látogatókat később a
Google Adwords szolgáltatáson keresztül hirdetésekkel kereshessük fel. A rendszer cookiekat
használ, a látogatók megcímkézéséhez. A felhasználó letilthatják ezeket a cookie-kat,
amennyiben felkeresi a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található
utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az
S.M.Power Kft-től, a Google Adwords szolgáltatáson keresztül. Amennyiben a FACEBOOK
honlaplátogató a Tetszik gombot megnyomva "lájkolja" az S.M.Power Kft. bármely facebook
oldalátt, személye, tevékenysége láthatóvá, visszakereshetővé, beazonosíthatóvá válik. Ehhez
a Facebook-ra való regisztráció során előzetesen már hozzájárulását adta. A Facebook
adatkezeléséről szóló további információt itt találhat:
https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Regisztráció, vásárlás: Az S.M.Power Kft. honlapjain keresztül a felhasználók terméket,
szolgáltatást rendelhetnek és vásárolhatnak meg, amelyhez a megrendelések kiszolgálása
miatt személyes adatok megadása szükséges.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése,
kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások
használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások
kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása,
számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

 

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek,
telefonszámok, faxszám, cégnév, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a regisztráció dátuma és
időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai. Az adatok törlésének határideje:
Érintett kérésére kerül törlésre. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőség, panaszbenyújtás Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391 – 1400
Web: https://naih.hu E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Cégadatok:
Cég neve: S.M.Power Kft.
Cég székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.
Cég telefonszáma: +36 30 411 7167
Cég E-mail címe: smpower [kukac] smpower.hu
Cég adószáma: 11695600-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-187572
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-75982//2014
A tárhely-szolgáltató neve: UNAS Online Kft
A tárhely-szolgáltató cégjegyzékszáma: 08-09-015594
A tárhely-szolgáltató adószáma: 14114113-2-08
A tárhely-szolgáltató címe: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14
A tárhely-szolgáltató telefonszáma: +36-99/200-200
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: unas@unas.hu

Webáruház készítés